Slovník pojmov

Alergická reakcia- búrlivá reakcia organizmu na podaný alergén, spravidla vyvíjajúci sa ihneď po začiatku aplikácie

Autoimunitné ochorenie- porucha imunity, pri ktorej sa imunitné deje zameriavajú na telu vlastné štruktúry

BCG vakcína- vakcína proti tuberkulóze

Cytokíny- bielkoviny, pomocou ktorých navzájom komunikujú imunitné bunky

Deplécia- zníženie počtu imunitných buniek

EMA- Európska lieková agentúra

Gd, gadolínium- kontrastná látka ktorá je používaná pri magnetickej rezonancii

Hepatitída B- vírusový zápal pečene typu B

Humanizovaná monoklonálna protilátka- veľmi podobná ľudskej

Humánna monoklonálna protilátka- rovnaká ako ľudská

Chimerická monoklonálna protilátka- podobnosť s ľudskou je čiastočná

Imunoglobulíny- imunitné bielkoviny produkované B- lymfocytmi

Imunosupresívum- liek, ktorý potláča imunitu

In vitro- skúšanie lieku na ľudských tkanivových kultúrach

In vivo- skúšanie lieku na zvieratách

Infúzna reakcia- reakcia organizmu na podaný liek, spravidle mierneho charakteru, rozvinie sa počas, niekedy aj po aplikácii

Komplement- bielkoviny v krvi, ktoré dokážu rozpustiť patogén alebo bunku označenú protilátkou

Lymfoidné folikulárne štruktúry- zhluky imunitných buniek na mozkových obaloch

Monoklonálna protilátka- vyrobený imunoglobulín špecificky zameraný iba na jednu cieľovú štruktúru

MR- magnetická rezonancia

Multicentrická klinická štúdia- mnoho skúšajúcich centier je rozdelených v rámci širokého regiónu alebo sveta

Myelín- obal nervových vlákien

Patogén- baktéria, vírus alebo parazitický organizmus

Plazmatické bunky- imunitné bunky ktoré sa tvoria z B- lymfocytov a ich hlavnou úlohou je výroba imunoglobulínov

PML- progresívna multifokálna leukoencefalopatia- nebezpečná infekcia mozgu

Premedikácia- liečba, ktorú pacient dostane pred podaním lieku

Primárne progresívna SM- progresia ochorenia prebieha od začiatku, spravidla s malým počtom relapsov

Randomizácia- náhodný výber pacientov v štúdii spravidla realizovaný počítačom

Relapsujúca forma SM- relapsy sa striedajú s obdobiami pokoja

SM- skleróza multiplex alebo roztrúsená skleróza

ŠUKL- Štátny ústav na kontrolu liečiv

T2 lézie- oblasti poškodenia mozgu alebo miechy viditeľné na magnetickej rezonancii

Vrodená imunita- imunita, ktorá bojuje nešpecificky proti cudzorodým organizmom a látkam

Zaslepená klinická štúdia- lekár ani pacient nevedia aký liek je podávaný

Závažná infekcia- spravidla vyžaduje hospitalizáciu

Získaná imunita- imunita, ktorá je po určitej dobe aktivácie cielene zameraná proti cudzorodým organizmom ktoré sú pre vrodenú imunitu nezvládnuteľné