Mám pri SM nárok na invalidný dôchodok?

Sociálna a právna oblasť

19.02.2020

Viac o podmienkach, ktoré musia byť splnené aby sme mali nárok na invalidný dôchodok. A čo ak sa k SM pridružia viaceré ochorenia, zohľadňuje ich posudkový lekár?

Základným kritériom na to, aby človeku s SM mohol byť priznaný invalidný dôchodok, je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“. Zdravotný stav musí spĺňať podmienku dlhodobosti, teda musí existovať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyššia ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. Posúdenie zdravotného stavu a priznanie invalidity je inštitucionálne v kompetencii Sociálnej poisťovne, konkrétne posudkového lekára sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Pri určovaní tohto percenta musí posudkový lekár postupovať v súlade s Prílohou č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorej je presne stanovené rozpätie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v závislosti od druhu zdravotného postihnutia a od jeho závažnosti (údaje o percentuálnej miere poklesu schopnosti pri diagnóze SM uvádzame nižšie).

V prípade, že máte viac zdravotných postihnutí, posudkový lekár nemôže určiť takéto percento pre každé ochorenie a následne ich spočítať. Toto percento sa určuje len pre jedno, a to rozhodujúce zdravotné postihnutie (ide o zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou prekážkou vo výkone zamestnania). V rámci pridružených ochorení, ich môže posudkový lekár zohľadniť tak, že percento za rozhodujúce zdravotné postihnutie zvýši maximálne o 10 % za ostatné ochorenia.

Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri diagnóze SM:

  1. ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, vestibulárne poruchy, dysestézie, jeden atak choroby, Kurtského škála 1 - 2): 5 až 15 %,
  2. ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, ľahké spastické paraparézy, Kurtského škála 3): 20 až 30 %,
  3. stredne ťažké formy s poruchou motoriky a so zníženou výkonnosťou organizmu (Kurtského škála 4): 50 až 60 %,
  4. ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského škála nad 4): 70 až 80 %.

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, kedy žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Zdroj:

  1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  2. http://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s
Odborný asistent v sekcii Sociálna a právna oblasť

Ing. Jan Dvořáček, PhD.

Jan Dvořáček sa zaoberá sklerózou multiplex od roku 2014, odkedy pôsobí ako garant sociálnej poradne pre Slovenský zväz Sclerosis Multiplex (SZSM). Túto agendu prebral po svojej mame, ktorá presne v tomto roku podľa skleróze multiplex po viac ako 30 rokoch života s týmto ochorením. Práve preto jeho skúsenosti zo sociálnej oblasti v spojitosti s SM pochádzajú prevažne z vlastných skúseností - zo starostlivosti o človeka odkázaného na invalidný vozík a celkovo na pomoc inej osoby. Okrem poradenstva v sociálnej oblasti pre pacientov s SM má titul PhD. z ekonómie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť podnikania. V tejto oblasti realizoval výskum na tému Prosociálna činnosť firiem a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľov, publikoval tiež viacero odborných článkov a vydal i vedeckú monografiu.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu