Práca popri invalidnom dôchodku

Sociálna a právna oblasť

18.08.2021

Častou otázkou pacientov s ochorením skleróza multiplex je, či môžu byť zárobkovo činní aj keď poberajú invalidný dôchodok. Ako to je v skutočnosti? 

Invalidný dôchodok sa poskytuje z invalidného poistenia za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Účelom tejto dávky je zabezpečiť dotknutému človeku príjem v prípade, že nebude schopný vykonávať zárobkovú činnosť ak sa dlhodobo zhorší jeho zdravotný stav. Za invalidného je považovaný ten, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V rámci rozdelenia invalidných dôchodcov rozlišujeme dve skupiny invalidných dôchodcov:

 • invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (hovorovo pomenované aj ako „čiastočný invalidný dôchodok“),
 • invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (hovorovo pomenované aj ako „plný invalidný dôchodok“).

V rámci aktuálnych údajov Sociálna poisťovňa ku koncu apríla 2021 eviduje 230 357 poberateľov invalidných dôchodkov. Ich priemerná výška dosahuje pri zníženej pracovnej schopnosti menej ako 70 % úroveň 224 € a v prípade, že invalid má zníženú schopnosť pracovať viac ako 70 %, tak je to v priemere 406 €. Uvedená priemerná výška dôchodkov je signálom, že veľa invalidných dôchodcov sa zaujíma o možnosti práce v súbehu s poberaním invalidného dôchodku. Práca však nemusí byť vždy braná len ako zdroj príjmu, ale často krát v prípade zdravotne postihnutých zamestnancov ide aj o zabezpečenie sociálneho kontaktu a v mnohých prípadoch je práca využívaná aj ako forma terapie.

Z pohľadu legislatívy na Slovensku môže invalidný dôchodca pracovať bez obmedzenia a jediným jeho obmedzením je jeho zdravotný stav. Prácu môže vykonávať na akýkoľvek pracovný pomer, buď na hlavný pracovný pomer alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) alebo iného obdobného vzťahu, rovnako tak môže pracovať na živnosť. Výška zárobku, ktorý môže dosiahnuť nie je legislatívne obmedzená a o dávku invalidného dôchodku zamestnanec nepríde, ani sa nemení jej výška. Invalidný dôchodok totiž podľa aktuálnej legislatívy nie je možné zvýšiť za obdobie, kedy počas poberania invalidného dôchodku človek pracuje. Toto obdobie poistenia bude možné zohľadniť až vtedy, keď dovŕšením dôchodkového veku poberateľ invalidného dôchodku požiada o starobný dôchodok. Takto odpracované obdobie sa teda zohľadní až pri výpočte starobného dôchodku.

V rámci zamestnávania invalidného dôchodcu plynú pre zamestnávateľa určité výhody v podobe znížených odvodov a rovnako tak aj samotný invalidný zamestnanec platí nižšie odvody. V prípade, že zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer a zároveň je poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, tak:

 • zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti,
 • zamestnanec rovnako neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti (v oboch prípadoch je to 1 % z vymeriavacieho základu),
 • zamestnávateľ aj zamestnanec platia len polovičnú výšku odvodov na zdravotné poistenie.

V prípade, že zamestnanec pracuje na dohodu (o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce) a zároveň je poberateľom invalidného dôchodku, tak môže využiť odvodovú úľavu. Tento zamestnanec (dôchodca) si môže určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 €. V tomto prípade zamestnávateľ za zamestnanca platí odvody len na úrazové a garančné poistenie.  Ak mesačný príjem (alebo priemerný mesačný príjem) z určenej dohody za mesiac presiahne 200 €, poistné na dôchodkové poistenie platí invalidný dôchodca len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €. Prípadných ďalších uzatvorených dohôd sa táto výnimka netýka, dôchodca z nich riadne platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený. V prípade vyššieho zárobku ako 200 € alebo v prípade neuplatnenia odvodovej výnimky sú odvody z tohto príjmu nastavené výhodnejšie tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. Zamestnanec platí odvody na starobné a invalidné poistenie vo výške 7 % z vymeriavacieho základu.  

KÓD MATERIÁLU: M-SK-00000667

Zdroje:

 1. https://www.socpoist.sk/zamestnanec-s-odvodovou-ulavou---dlhodobo-nezamestnany--nezamestnany-s-trvalym-pobytom-v-najmenej-rozvinutom-okrese/55424s
 2. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
 3. https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/invalidny-dochodca-a-odvody
 4. https://www.socpoist.sk/pocet-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/3150s
 5. https://podnikam.sk/moze-invalidny-dochodca-pracovat/
 6. https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=475
Odborný asistent v sekcii Sociálna a právna oblasť

Ing. Jan Dvořáček, PhD.

Jan Dvořáček sa zaoberá sklerózou multiplex od roku 2014, odkedy pôsobí ako garant sociálnej poradne pre Slovenský zväz Sclerosis Multiplex (SZSM). Túto agendu prebral po svojej mame, ktorá presne v tomto roku podľa skleróze multiplex po viac ako 30 rokoch života s týmto ochorením. Práve preto jeho skúsenosti zo sociálnej oblasti v spojitosti s SM pochádzajú prevažne z vlastných skúseností - zo starostlivosti o človeka odkázaného na invalidný vozík a celkovo na pomoc inej osoby. Okrem poradenstva v sociálnej oblasti pre pacientov s SM má titul PhD. z ekonómie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť podnikania. V tejto oblasti realizoval výskum na tému Prosociálna činnosť firiem a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľov, publikoval tiež viacero odborných článkov a vydal i vedeckú monografiu.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu