SM a ťažké zdravotné postihnutie

Sociálna a právna oblasť

22.01.2020

Zhoršený zdravotný stav vedie k hľadaniu podpory zo strany štátu nielen zo zdravotného hľadiska, ale rovnako aj z hľadiska sociálneho. Ako je to v prípade pacientov s SM?

Spolu so závažným ochorením ako je SM prichádzajú na človeka aj otázky, ktorými sa v minulosti nemal dôvod zaoberať. Zhoršený zdravotný stav vedie k hľadaniu podpory zo strany štátu nielen zo zdravotného hľadiska, ale rovnako aj z hľadiska sociálneho. V súvislosti so sociálnymi dôsledkami ochorenia sa medzi prvými úkonmi rieši status občana s ťažkým zdravotným postihnutím, kde je kompetentným orgánom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Na základe rozhodnutia tohto orgánu, ktoré vychádza z komplexného posudku vám môže byť priznaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), parkovací preukaz a peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia. Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu, predchádza individuálne posúdenie. Posudková činnosť sa delí na lekársku posudkovú činnosť, ktorú vykonáva posudkový lekár ÚPSVaR pričom vychádza z doložených lekárskych nálezov, a sociálnu posudkovú činnosť, ktorá je vykonávaná pracovníkmi ÚPSVaR a spočíva v navrhovaní kompenzácií na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP.

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Za funkčnú poruchu sa považuje nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Miera funkčnej poruchy pri diagnóze SM:

  • ľahká porucha (EDSS 1,0 – 3,0)          40 %
  • stredná porucha (EDSS 3,5 – 5,5)       50 – 60 %
  • ťažká porucha (EDSS 6 – 7,5)             70 – 80 %
  • komplexná porucha (EDSS 8,0 – 9,5)  90 – 100 %

Za sociálny dôsledok ŤZP sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

Za kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia považujeme zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Účelom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Zdroje:

Odborný asistent v sekcii Sociálna a právna oblasť

Ing. Jan Dvořáček, PhD.

Jan Dvořáček sa zaoberá sklerózou multiplex od roku 2014, odkedy pôsobí ako garant sociálnej poradne pre Slovenský zväz Sclerosis Multiplex (SZSM). Túto agendu prebral po svojej mame, ktorá presne v tomto roku podľa skleróze multiplex po viac ako 30 rokoch života s týmto ochorením. Práve preto jeho skúsenosti zo sociálnej oblasti v spojitosti s SM pochádzajú prevažne z vlastných skúseností - zo starostlivosti o človeka odkázaného na invalidný vozík a celkovo na pomoc inej osoby. Okrem poradenstva v sociálnej oblasti pre pacientov s SM má titul PhD. z ekonómie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť podnikania. V tejto oblasti realizoval výskum na tému Prosociálna činnosť firiem a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľov, publikoval tiež viacero odborných článkov a vydal i vedeckú monografiu.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu