INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienkou registrácie a používania aplikácie SM asistent (ďalej len „Aplikácia“) je udelenie Vášho súhlasu spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o., Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 31845/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) na spracúvanie Vašich osobných údajov za podmienok uvedených nižšie.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania Vašich osobných údajov je prostredníctvom Aplikácie spolupracovať k správnemu a bezpečnému užívaniu lieku OCREVUS (ďalej len „Produkt“), pričom tento účel zahŕňa:

 • zasielanie pripomienok a dôležitých informácií, týkajúcich sa Vášho užívania Produktu (napr. pripomienka potreby ďalšieho užitia Produktu),
 • poskytovanie personalizovaných odporúčaní vo vzťahu k liečbe Produktom (napr. informácie o nežiaducich účinkoch, odporúčania týkajúce sa Produktu, a pod.).

ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • heslo na prihlásenie do Aplikácie,
 • vek,
 • pohlavie,
 • región Vášho bydliska,

a to aj osobné údaje, týkajúce sa Vášho zdravia, ktoré môžu predstavovať osobitnú kategóriu osobných údajov:

 • informácie o užívaní Produktu (vrátane dátumov užitia Produktu), na základe čoho je možné určenie Vašej diagnózy (skleróza multiplex),
 • zdravotnícke stredisko, v rámci ktorého bol podaný Produkt, resp. ošetrujúci zdravotnícky pracovník.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám:

 • sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k Aplikácii, vrátane:
  • Webster, spol. s r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 35 810 769, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23968/B, poskytujúcej technické zabezpečenie Aplikácie,
  • Vášho zdravotníckeho zariadenia, resp. ním poverených osôb, prostredníctvom ktorých dôjde k zadávaniu údajov o užívaní Produktu do Aplikácie, (na základe Vašej žiadosti Vám Prevádzkovateľ poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov),
 • - príslušným orgánom štátnej a verejnej správy, v prípade, ak im bude Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN:

Prevádzkovateľ nebude prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA

Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom poskytnutie súhlasu môžete odmietnuť. Ich poskytnutie Prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak neposkytnete súhlas, nebude možná registrácia a používanie Aplikácie.

Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je Váš súhlas. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad prostredníctvom Aplikácie alebo prostredníctvom jednoznačného prejavu Vašej vôle odvolať súhlas (a to napr. písomne alebo telefonicky). Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním, alebo na spracúvanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho základu. Odvolanie súhlasu bude mať za následok likvidáciu Vašich osobných údajov získaných na uvedený účel, na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny základ.

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
 • na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov, získaných na uvedený účel, na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny základ,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov, t.j. na poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
 • podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/), resp. podať návrh na začatie konania pred Úradom ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa v zmysle § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov,
 • vrátane ďalších práv vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

pričom bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby sa nachádzajú v § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, resp. v rámci Kapitoly III GDPR.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke https://www.roche.sk/sk/contact.html.

Zodpovednú osobu (Pavel Uhrinčať) ustanovenú Prevádzkovateľom v otázkach ochrany osobných údajov je možné kontaktovať na tel.: +421 903 55 66 55, e-mail: pavel.uhrincat@roche.com.

Poskytnutím súhlasu na spracúvanie osobných údajov vyhlasujete, že Vami poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu prosím oznámte Prevádzkovateľovi.

AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ INFORMÁCIE

Naša spoločnosť a niektorí poskytovatelia internetových služieb (tretia strana), s ktorými spolupracujeme, automaticky získavame určitý druh informácií vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a z niektorých e-mailov, ktoré si navzájom posielame. Automatické technológie a služby, ktoré využívame, zahŕňajú napríklad log súbory internetových serverov/IP adresy, cookies, webové signálky a aplikácie a obsahové nástroje tretej strany.

Log súbory internetových serverov/IP adresy. IP adresa (adresa internetového protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries, ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať.

Cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky umiestňuje na pevný disk Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (mobilného telefónu alebo tabletu) vždy, keď vstúpite na určité webové stránky. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač. Cookies nám umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať s webom (napr. doplnenie už predtým Vami zadaných údajov, prispôsobenie webových stránok, a pod.), ako aj za účelom analýzy a kontroly kvality webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov je nastavených tak, aby prijímali cookies, hoci si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies alebo aby ich označil, keď sú uložené na Vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak odmietnete použitie cookies, niektoré časti našich stránok nemusia riadne fungovať.

Na Vašom zariadení môžu byť uložené nasledovné súbory cookies:

 • cookie-policy, slúžiaci na zistenie, či užívateľ súhlasil s používaním cookues, ktorý môže byť uložený po dobu 1 roka,
 • content_tags_prev_page, slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 • intern_check, slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 • channel_fix, slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 • __cfduid, slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 • _ga, slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 2 rokov,
 • _gid, slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 24 hodín,
 • _gat{{'{id}'}}, slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 1 minúty.

Na niektorých webových stránkach alebo emailoch môže spoločnosť Roche využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová signálka - "Web beacon". Webové signálky slúžia na monitorovanie aktivít návštevníkov. Tieto dáta slúžia výhradne na účel analýzy návštevnosti stránok roche.sk.

Webové signálky, cookies a ostatné sledovacie technológie bez dobrovoľného poskytnutia Vašich iných osobných údajov nemusia samé o sebe predstavovať osobné údaje. Iba ak dobrovoľne poskytnete ďalšie osobné údaje, napríklad pri registrácii alebo posielaní e-mailov, môžu sa tieto automatické sledovacie technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní webových stránok a/alebo interaktívnych e-mailov tak, aby boli pre Vás užitočnejšie

Služby: Na určitých webových stránkach spoločnosti Roche môžeme poskytovať služby na základe aplikácií a obsahových nástrojov tretích strán, ako napríklad Google Maps. Tieto tretie strany môžu automaticky získavať osobné údaje vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a využijete pritom aplikácie a nástroje tretej strany.

Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú uvedené na stránke https://www.roche.sk/sk/xxxprivacyxxx.html.